جمع آوری اطلاعات جلسات آموزش روشهای تدبر در مناطق مختلف شهر تهران و شهرستان ها

جمع آوری اطلاعات جلسات آموزش روشهای تدبر در مناطق مختلف شهر تهران و شهرستان ها